Wypisz się z newslettera
Zmień konkurs
Regulamin

Wilczyn,  wrzesień 2019

 

 

1. Organizatorem XIX edycji konkursu ENGLISH HIGH FLIER jest firma edukacyjna Łowcy Talentów – JERSZ.

 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas 5, 6, 7 i 8 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z podziałem na kategorie wiekowe.

 

3. Zawody mają miejsce tylko raz – 12.12.2019 r. w godz. 13:00 - 14:00 (45 minut - test, 15 minut - sprawy organizacyjne). Każda zmiana terminu (godziny) musi być potwierdzona zgodą organizatora pod rygorem dyskwalifikacji. Uczeń rozwiązuje test w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnej Komisji.

 

4. Odpowiedzi zakreślane są na specjalnej karcie odpowiedzi, która po zawodach przekazana będzie organizatorowi. Uczeń dostaje tylko jedną taką kartę.

 

5. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów z całej szkoły oraz przesłanie prawidłowo uzupełnionej KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 29.11.2019 r. Kartę zgłoszenia należy uzupełnić na stronie internetowej WWW.JERSZ.PL lub uzupełnioną przesłać Pocztą Polską na adres: Łowcy Talentów – JERSZ, ul. Dębowa 2, Wilczyn, 55-120 Oborniki Śląskie

 

6. Konkurs jest przedsięwzięciem samofinansującym się. Zebrane fundusze organizator przeznacza na nagrody (45% wpływów) i techniczną obsługę konkursu. W związku z tym proponuje się, aby rodzice ucznia deklarującego udział w konkursie wpłacali wpisowe w wysokości 10 zł. Przewodniczący szkolnej komisji wpłaca z zebranych pieniędzy (od osoby) po:

9.50 zł, gdy uczestników jest od 11 do 30,

9.25 zł, gdy uczestników jest od 31 do 60,

9.00 zł, gdy uczestników jest więcej niż 60

na konto:

Łowcy Talentów – JERSZ

ul. Dębowa 2, Wilczyn 55-120 Oborniki Śląskie

SANTANDER BP S.A. nr 29 1090 2457 0000 0001 4154 5853

Koniecznie z dopiskiem EHF

 

Wpłaty należy dokonać tuż po konkursie tj. do dnia  13.12.2019 r, za faktyczną liczbę startujących. Gdy liczba startujących zmniejszy się o więcej niż 10% zgłoszonych, opłata za każdego uczestnika wynosi 10 zł. Przyjmowane są również zgłoszenia po terminie podanym w punkcie 5 – wpłata na konto wynosi wtedy 10 zł od uczestnika. Pieniądze, które pozostały w szkole, należy przeznaczyć na organizację konkursu i nagrody szkolne. W przypadku braku wpłaty lub niedopłaty wstrzymywane są wyniki (zobacz punkt 12).

 

7. Faktury VAT są wystawiane w ciągu 7 dni od momentu wniesienia opłaty za udział w konkursie, na konto Organizatora, na podstawie kompletnych danych interesanta, które zostaną dostarczone w terminie na adres e-mail biuro@jersz.pl.

 

8. Test konkursowy jest testem jednokrotnego wyboru (30 zadań z odpowiedziami A, B, C, D, E z których dokładnie jedna odpowiedź jest prawidłowa) dla uczniów szkół podstawowych oraz testem wielokrotnego wyboru (28 zadań z odpowiedziami A, B, C, D z których każda może być prawdziwa lub fałszywa) dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Test jednokrotnego wyboru zawiera 10 pytań za 3 punkty, 10 za 4 punkty i 10 za 5 punktów. Na starcie uczeń otrzymuje 30 punktów, za poprawną odpowiedź odpowiednio 3, 4 lub 5 punktów, za brak odpowiedzi 0 punktów, za błędną odpowiedź odejmuje się mu ¼ punktów przeznaczonych na zadanie. W teście wielokrotnego wyboru na starcie uczeń otrzymuje 112 punktów, za poprawną odpowiedź  1 pkt, za brak odpowiedzi 0 punktów a za błędną -1 pkt.

 

9. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody:

A) Wakacyjny Obóz Talentów – o wartości 1 050 zł (w tym 8% VAT),

B) Wakacyjny Obóz Talentów z dopłatą,

Nagrody z pkt A i B mogą nie zostać przyznane, jeśli brak jest odpowiednich funduszy wygospodarowanych w toku konkursu.

C) nagrody rzeczowe.

 

Nagrodę w postaci obozu można we własnym zakresie sprzedać (przekazać) innej osobie lub zamienić na nagrodę wymienioną w punkcie C (informacja o obozie jest dostępna na stronie www.jersz.pl). Dyplom laureata otrzymuje każdy nagrodzony uczeń. Odpowiednio uczeń, który uzyskał ponad 80% punktów, otrzyma dyplom uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku, a uczeń, który przekroczy próg 75% punktów, dyplom uznania za zdobycie dobrego wyniku w konkursie. Progi mogą zostać obniżone. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplom uczestnika konkursu. W poprzedniej edycji konkursu w roku 2018  na 8 491 uczniów przyznano 7 nagród A) 13 nagród B) i 51 nagród C). Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych wyróżnień lub/i przyznania nagród specjalnych.

 

10.  Rozdział nagród będzie proporcjonalny do udziału uczniów z poszczególnych klas, w przypadku małej liczby startujących mogą nie być przyznane nagrody w formie obozu.

 

11.  Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki najpóźniej 6 tygodni po konkursie.

 

12.  Reklamacje należy zgłaszać do dziewięciu tygodni po konkursie, po tym terminie materiały konkursowe zostaną zniszczone.

 

13.  Jeżeli uczeń jest przekonany, że jakieś zadanie (pytanie) testu konkursowego jest źle sformułowane i trudno o jednoznaczne odpowiedzi powinien to zgłosić do sprawozdania pisanego przez szkolne jury konkursu. Wypełnienie karty odpowiedzi jest częścią konkursu. Błędne wypełnienie karty nie może być podstawą do reklamacji.

 

14.  Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a  w szczególnie rażących przypadkach do dyskwalifikacji szkoły.

 

15.  Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (klasa oddział i numer w dzienniku) na potrzeby realizacji konkursu.

 

16.  Testy konkursowe z kartami odpowiedzi i instrukcją dla Szkolnego Koordynatora Konkursu zostaną przesłane do szkół do dnia 9.12.2019 r. W przypadku braku przesyłki w w/w terminie wymagany jest kontakt do godziny 12:00 na biuro@jersz.pl

 

17.  Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z regulaminem i instrukcją, która będzie przesłana wraz z materiałami konkursowymi. Instrukcja może wprowadzić drobne zmiany regulaminu. Na stronie www.jersz.pl znajduje się aktualny regulamin konkursu ENGLISH HIGH FLIER. Informacje na temat przebiegu konkursu i jego zmian np. terminu będą aktualizowane na bieżąco na stronie www.jersz.pl.

 

18.  W czasie trwania konkursu, uczeń może mieć ze sobą czystą kartkę i wykorzystać ją jako brudnopis. Komisja winna sprawdzić kartki uczniów przed rozpoczęciem się konkursu. Uczniowie nie mogą się wymieniać kartkami, ani korzystać w czasie pracy z niedozwolonych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz z kalkulatora i środków łączności, w tym z telefonów komórkowych, smartfonów itp.

Par tne rzy
Pa tro ni
Wybierz tematykę mailingu
Zaznacz który typ konkursów Cię interesuje aby otrzymywać informacje tylko na ich temat
Jesteś uczniem czy nauczycielem?
Wybierz województwo
Zaznacz poziom szkoły
Wypisz się z newslettera
Podaj swojego maila w celu wypisania z newslettera
e-mail: